Πολιτική Ποιότητας

Η COCOMAT Farms δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα στους πελάτες της εφαρμόζοντας και διατηρώντας ένα δυναμικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σε συμφωνία με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, ώστε  να καθορίσει τις βασικές αρχές που υιοθετεί η εταιρεία για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. Η πολιτική κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με ενημέρωση κατά τη διάρκεια συναντήσεων. 

Οι βασικότερες αρχές και δεσμεύσεις της Γενική Διεύθυνσης εφαρμόζονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της COCOMAT Farms και είναι: 

  • Η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων με την τήρηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα καθορισμένα κρίσιμα σημεία ελέγχου.
  • Η διασφάλιση του βέλτιστου δυνατού επιπέδου αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας τις απαιτούμενες εκπαιδεύσεις και διαφυλάσσοντας την υγιεινή και ασφάλεια τους.
  • Η συνεχής αναβάθμιση των συνθηκών αποθήκευσης και διακίνησης των εμπορευμάτων, τηρώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα συντηρήσεων και καθαρισμού, αλλά και με το συνεχή εκσυγχρονισμό των υλικοτεχνικών υποδομών.
  • Η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και του εύρους των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού με σκοπό την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία και των απαιτήσεων των αρμόδιων αρχών λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους από τα τρόφιμα και το αποτύπωμα τους.
  • Συνεχή προσπάθεια για ανανέωση και συντήρηση του εξοπλισμού, των συστημάτων και των υποδομών της εταιρίας.
  • Άμεση αναγνώριση πιθανών προβλημάτων ή παραπόνων και προσπάθεια για γρήγορη και αποτελεσματική διευθέτηση τους, με ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας.
  • Διενέργεια περιοδικών εσωτερικών αλλά και εξωτερικών επιθεωρήσεων από ανεξάρτητους επιθεωρητές για τον έλεγχο τήρησης των σχετικών απαιτήσεων ως προς τις παρούσες δεσμεύσεις.   
                              
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ